Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

I. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE
1. Przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury
2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
4. Wniosek o przekazanie sprawy innej niż właściwa miejscowo jednostce prokuratury
5. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak czynu
6. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
7. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak znamion czynu zabronionego
8. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa
9. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – znikoma społeczna szkodliwość czynu
10. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – sprawca nie podlega karze
11. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – śmierć oskarżonego
12. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – przedawnienie karalności
13. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone
14. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – toczy się postępowanie w tej samej sprawie
15. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych
16. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak wniosku o ściganie
17. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – inna okolicz­ność wyłączająca ściganie
18. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem
19. Postanowienie o podjęciu na nowo postępowania w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa

II. ŚLEDZTWO / DOCHODZENIE
20. Postanowienie o wszczęciu śledztwa
21. Postanowienie o wszczęciu śledztwa (2)
22. Zarządzenie o powierzeniu śledztwa w całości
23. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia
24. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia (2)
25. Postanowienie o dokonaniu blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym
26. Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego
27. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania śledztwa
28. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania dochodzenia
29. Postanowienie o połączeniu postępowań przygotowawczych
30. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania przygotowawczego
31. Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka
32. Zarządzenie o ujawnieniu danych świadka
33. Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej (art. 285 § 1 k.p.k.)
34. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w toku śledztwa
35. Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka – pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat
36. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniej pokrzywdzonej
37. Wniosek o przesłuchanie przez sąd pokrzywdzonego w charakterze świadka (art. 185c k.p.k.)
38. Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
39. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
40. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów
41. Postanowienie o zmianie przedstawionych zarzutów
42. Uzasadnienie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów
43. Postanowienie o oddaniu pod dozór policji
44. Postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
45. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego
46. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego
47. Postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju
48. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia podejrzanego w czynnościach służbowych
49. Zarządzenie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego o podejrzanym
50. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
51. Postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy
52. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania
53. Zażalenie na odmowę uwzględnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania
54. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie
55. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na jednorazowe widzenie
56. Wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania
57. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego
58. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego
59. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie – zmianę środka zapobiegawczego
60. Postanowienie o uchyleniu – zmianie środka zapobiegawczego
61. Zarządzenie o udzieleniu zezwolenia na porozumiewanie się obrońcy z tymczasowo aresztowanym i o kontroli korespondencji
62. Zarządzenie o zatrzymaniu korespondencji podejrzanego
63. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego
64. Zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego
65. Zarządzenie o zebraniu informacji o używaniu przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
66. Postanowienie o powołaniu biegłego
67. Postanowienie o powołaniu biegłego (2)
68. Postanowienie o przyznaniu należności biegłemu
69. Postanowienie o przyznaniu kosztów podróży i noclegu świadka
70. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
71. Wniosek o zwolnienie obrońcy z urzędu
72. Wniosek o przeprowadzenie dowodu badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym
73. Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy – przeszukaniu
74. Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy i przeszukania
75. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia zatrzymania rzeczy i przeszukania
76. Postanowienie o oddaniu na przechowanie przedmiotów wydanych – znalezionych w czasie przeszukania
77. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych – sprzedaż
78. Wniosek o zniszczenie dowodu rzeczowego złożony na podstawie art. 232a § 1 k.p.k.
79. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód niedopuszczalny
80. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – okolicz­ność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy
81. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – okolicz­ność udowodniona zgodnie z wnioskiem
82. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód nieprzydatny
83. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód niemożliwy do przeprowadzenia
84. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód zmierza do przedłużenia postępowania
85. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach śledztwa
86. Postanowienie o zażądaniu wydania korespondencji
87. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej (SKOK)
88. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej
89. Wniosek prokuratora o zwolnienie z tajemnicy bankowej
90. Postanowienie prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w wypadku niecierpiącym zwłoki
91. Wniosek prokuratora o zatwierdzenie przez sąd postanowienia o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zarządzenie takiej kontroli na dalszy czas oznaczony
92. Postanowienie o wyrażeniu zgody na dokonanie oględzin pomieszczeń przez organ podatkowy
93. Postanowienie o zatwierdzeniu protokołu oględzin nieruchomości
94. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym
95. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (2)
96. Zarządzenie o poszukiwaniu podejrzanego w celu ustalenia miejsca jego pobytu
97. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 11 § 2 k.p.k.
98. Postanowienie o zawieszeniu dochodzenia – art. 22 § 1 k.p.k.
99. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
100. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 7 ustawy o świadku koronnym
101. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w związku z koniecznością poszukiwania podejrzanego listem gończym
102. Postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym
103. List gończy
104. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania
105. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 11 k.p.k.
106. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 22 k.p.k.
107. Postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia – art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
108. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 7 ustawy o świadku koronnym
109. Zarządzenie o zgodzie na udostępnienie akt
110. Zarządzenie o odmowie udostępnienia akt
111. Zarządzenie o częściowej odmowie udostępnienia akt
112. Postanowienie o zamknięciu śledztwa
113. Postanowienie o zamknięciu dochodzenia
114. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego dochodzenia i przedłużeniu okresu jego trwania
115. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego śledztwa i przedłużeniu okresu jego trwania
116. Postanowienie o przekazaniu sprawy do postępowania mediacyjnego
117. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
118. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie
119. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia
120. Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia
121. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia
122. Postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego zażalenia
123. Pismo przekazujące zażalenie sądowi
124. Pismo – odpowiedź na wniosek o podjęcie prawomocnie zakończonego postępowania
125. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – zwrot osobie uprawnionej
126. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – powierzenie osobie godnej zaufania
127. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – dalsze przechowywanie
128. Akt oskarżenia
129. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 1 k.p.k.
130. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 2 k.p.k.
131. Akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podstawie art. 335 § 2 k.p.k.
132. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
133. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak czynu
134. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu
135. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak znamion czynu zabronionego
136. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie popełnia przestępstwa
137. Wniosek prokuratora o umorzenie śledztwa złożony na podstawie art. 324 k.p.k.
138. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu
139. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie podlega karze
140. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – oskarżony zmarł
141. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – przedawnienie karalności
142. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – res iudicata
143. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – postępowanie wcześniej wszczęte toczy się
144. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych
145. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak wymaganego zezwolenia na ściganie
146. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak wniosku o ściganie
147. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – inna okolicz­ność wyłączająca ściganie
148. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – niewykrycie sprawcy
149. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa
150. Postanowienie o umorzeniu śledztwa „absorpcyjne” (art. 11 § 1 k.p.k.)
151. Postanowienie prokuratora generalnego o uchyleniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa w trybie art. 328 § 1 k.p.k.

III. POSTĘPOWANIE SĄDOWE
152. Zażalenie na zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego
153. Sprzeciw od wyroku nakazowego
154. Apelacja – obraza przepisów prawa karnego materialnego
155. Apelacja – obraza przepisów prawa karnego procesowego
156. Apelacja – błąd w ustaleniach faktycznych
157. Apelacja – rażąca niewspółmierność kary
158. Kasacja
159. Kasacja Prokuratora Generalnego